ரொம்மில் இருந்தே இயங்கும் புதிய லினக்ஸ் இயங்குதளம் - போர்டஸ் (Porteus)

2:06 AM
இலவசமாக வழகப்படும் ஏராளமான இயங்குதளங்கள் (Operating Systems) பாவனையில் உள்ளன, அவை ஒன்றையொன்று முந்திக்கொண்டு புதிய பல அம்சங்களோடு நாளுக்கு ...Read More

மொழி மாற்றும் கெமரா…

9:28 AM
பொதுவாக நாம் கெமரா ஒன்றை பாவிப்பது புகைப்படங்களை எடுப்பதற்காவே, என்றாலும் ஒரு கெமராவினால் அதை விடவும் அதிகமான வேளைகள் செய்ய முடியுமாக உள்ளத...Read More
Powered by Blogger.