யூ.எஸ்.பி. ஒன் த கோ.. (USB ON-THE-GO) - தமிழ் IT

Latest

Sunday, October 23, 2011

யூ.எஸ்.பி. ஒன் த கோ.. (USB ON-THE-GO)

USB_on-the-go_Logoபொதுவாக USB Port கள் உள்ள டிஜிட்டல் பிலெயர், டிஜிட்டல் கேமரா, மொபைல் போன் பொன்ற சாதனங்கள் (USB Devices)  மூலம் தரவுகளைப் பரிமாற்றிக்கொள்ள நமக்கு கணனிகள் தேவைப்படுகின்றன. அத்தோடு இரண்டு USB சாதனங்களுக்கிடையில் நேரடியாக தரவுகளைப் பரிமாற முடியாது. அதாவது, உதாரனத்திற்கு இரண்டு மொபைல் போனகளுக்கிடையில் USB ஊடாக நேரடியாக தரவுகளைப் பரிமாற்ற முடியாது.

4700321331_9c12470d78இந்த அனைத்து இயலாமைகளையும் இல்லாமலாக்கி, USB Port உள்ள எந்தவொரு இரண்டு சாதனங்களையும் ஒன்றுடனொன்று USB மூலம் இனைத்து தரவுகளைப் பரிமாரும் புதிய தொழிநுட்பம் இப்போது அறிமுகமாகியுள்ளது.  இது யூ.எஸ்.பி. ஒன் த கோ.. (USB ON-THE-GO) எனும் (OTG) முறையாகும்.

இப்போதைக்கு உள்ள புதிய யூ.எஸ்.பி. 3.0 (USB 3.0) தொழிநுட்பமும் வேகத்தில் கூடியதாக இருந்தாலும் அது ஓ.டீ.ஜீ. (OTG) வகையாகாது. ஏனெனில் சாதாரன USB தரவுப் பரிமாற்ற முறையில் பயன்படுத்தப்படும் தொழிநுட்பத்துல் உள்ள சில எல்லைகள் news_pics_9824_1இதற்குத் தடையாகின்றன. இப்போதுள்ள USB நுட்பமானது மாஸ்டர் மற்றும் ஸ்லேவ் முறையிலே  (Master / Slave Architecture) இயங்குகின்றன. அதவது USB Port உள்ள சாதனம் (USB Host) Master சாதனமாகவும், அதனோடு இனைக்கப்படும் Flash Drive, Mobile Phone, Dongle போன்றன Slave சாதனங்களாகவும் கணிக்கப்படுகின்றன. அத்தோடு இந்த  Master மற்றும் Slav இன் பக்கங்களை மாற்றக்கூடியதாக இருந்தாலே உருபக்க தரவுமாற்றம் சாத்தியமாகும். இது சாதாரன USB தொழிநுட்பத்தில் முடியாத காரியமாகும்.

இந்த யூ.எஸ்.பி. ஒன் த கோ.. (USB ON-THE-GO) முக்கியத்துவம் பெறுவது இவ்விடத்தில்லகும். அதாவது OTG முறையில் USB Port மூலம் இனைக்கப்படும் இரு சாதனங்களும் இயங்கும் தேவைக்கு ஏற்ப ஒன்று Master ஆக மாறும் போது மற்ரையது Slave ஆக மாறிவிடும்.  தேவையெனில் Slave ஆகிய சாதனம் Master Host ஆக மாறிவிடும். இத்ற்கு குறித்த சாதனங்களில் USB OTG Port இருத்தல் வேண்டும்.

cable-data-micro-usb-nokia-ca-157-pour-n8-c6-c01இவ்வாறு OTG Port உள்ள Printer களில் Flash Drive களை நேரடியாக இனைத்து தேவையான Print களை எடுத்திக்கொள்ளா முடியும். அத்தோடு Mouse , Key Board போன்ற சாதனங்களை Mobile Phone களோடு இனைப்பது இதனால் சாத்தியமாகிறது.

இவ்வாறு USB சாதனங்கள் இரண்டை ஒன்றாய் இனைப்பதற்கு Data Cable தேவைப்படுகிறது. எதிர்காலத்தில் தேவையான விதத்தில் சாதனங்களை இனைப்பதற்கா USB OTG Port கள் குறித்த சாதாங்களோடு இனைந்து வரவுள்ளன. அப்பொது சாதங்களை நேரடியாகவே ஒன்றுடனொன்று இனைக்க முடியும்.  அப்போ யூ.எஸ்.பி. ஒன் த கோ.. (USB ON-THE-GO) தான்…………..

No comments:

Post a Comment

Pages